Omogućava formiranje, obradu, slanje i arhiviranje dokumenata, pretraživanje arhive, rad sa revizijama, publikovanje dokumenata i pregled oglasnih tabli. Obezbeđuje alate za grupisanje dokumenata u predmete i projekte, uređivanja sadržaja i ostale operacije sa istim. Jednostavnost i intuitivnost ovog modula garantuje lako prihvatanje, jednostavnu i kratku obuku korisnika, uz potpunu standardizaciju računarskog okruženja.

UniDocs Client je glavni korisnički (klijentski) modul sistema. Treba da se nađe na svakom od radnih mesta koje učestvuju u nekom od automatizovanih poslovnih procesa, odnosno obrađuju (formiraju, menjaju, pregledaju ili verifikuju) neki od dokumenata u vezi sa ovim procesima.

Modul UniDocs Client korisnicima omogućuje obavljanje svih potrebnih operacija sa dokumentima kroz jedinstveni korisnički interfejs. Obezbeđuje alate za grupisanje dokumenata u predmete i projekte, uređivanja sadržaja i ostale operacije sa istim. Jednostavnost i intuitivnost ovog modula garantuje njegovo lako prihvatanje od strane korisnika, kao i zbog toga što je poslovanje na ovaj način automatizovano, olakšano i ubrzano.

U okviru ovog modula na raspolaganju su vam sledeće funkcije:

 • Stalni uvid u spisak primljenih, poslatih i dokumenata u radu
 • Formiranje novog dokumenta
 • Izmena postojećeg dokumenta
 • Pregled postojećeg dokumenta
 • Unos, izmena i pregled opisnih podataka (atributa) o dokumentu (sekundarnog dokumenta)
 • Pregled putanje dokumenta
 • Automatsko, ručno i slanje dokumenta korak u nazad
 • Pregled i održavanje oglasnih tabli
 • Arhiviranje dokumenata
 • Višekriterijumsko pretraživanje dokumenata i preuzimanje iz arhive
 • Upravljanje revizijama dokumenata
 • Formiranje dokumenata sa prilozima (dokumenti sa više datoteka)
 • Rad sa složenim dokumentima (fasciklama)
 • Zaštita pojedinačnog dokumenta
 • Delegiranje dozvola za pojedinačni dokument
 • Postavljanje kriterijuma za alarme
 • Kreiranje i čuvanje najrazličitijih izveštaja

UniDocs Client, pored navedenih osnovnih operacija korisnicima obezbeđuje i dodatne funkcionalnosti, kao što su:

 • Elektronsko potpisivanje datoteka dokumenata (zahteva PKI infrastrukturu)
 • Preuzimanje dokumenata sa mail klijenta MS Outlook
 • Slanje dokumenta elektronskom poštom putem MS Outlook-a
 • Automatski uvoz dokumenta sa mrežnog skenera

Sve navedene funkcije su kontrolisane UniDocs-ovim globalnim sistemom dozvola, tako da svaki od korisnika na dokumentima određene klase može da izvrši samo one operacije za koje mu je data odgovarajuća dozvola. U Unidocs Client 7 verziji ovom modulu je pridružen modul Manager, čime se jednostavnom dodelom dozvole korisniku omogućavaju dodatne mogućnosti kao što su:

 • Nadzor svih ili grupe korisnika u sistemu,
 • Preusmeravanje toka dokumenata,
 • Pretraživanje dokumenata u svim statusima,
 • Formiranje statističkih izveštaja o efikasnosti i trajanju pojedinih akcija nad dokumentima

UniDocs Client se može koristiti u Desktop ili WEB verziji. Desktop verzija predstavlja standardnu Windows aplikaciju, dok WEB verzija radi u okruženju web pretraživača (Internet Explorer) kao tanki klijent.