Korišćenje ovog modula ne zahteva programersko ili posebno informatičko znanje, a odnosi se na unošenje i održavanje implementacionih parametara preko standardnih Windows dijaloga koji određuju izgled i ponašanje konkretnog sistema (definisanje tipova i osobina dokumenta, korisnika i korisničkih grupa, dozvola i ograničenja pristupa dokumentima, procedura toka, oglasnih tabli…).

UniDocs Metadesigner je modul koji služi za implementaciju sistema, njegovo prilagođavanje potrebama konkretnog poslovnog okruženja odnosno preduzeća, institucije, organizacije ili njenog organizacionog dela.

Korisnički interfejs ovog modula je veoma intuitivan i obezbeđuje unos svih parametara kojima se definiše ponašanje sistema.

Upravo ovaj modul omogućuje parametrizaciju sistema, koja obezbeđuje da se UniDocs, kao opšti programski sistem za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima prilagodi konkretnom preduzeću ili organizacionoj celini, prostim unosom parametara koji opisuju poslovni sistem. Uvođenje i automatizacija procesa se može sprovoditi fazno, a svaki već implementirani deo sistema se dalje može menjati i unapređivati u toku njegove eksploatacije bez potrebe za zaustavljanjem rada sistema.

UniDocs Metadesigner omogućuje definisanje svih parametara sadržaja i načina ponašanja sistema, koji obuhvata sledeće najvažnije grupe:

 • Klase osnovnih dokumenata, sa i bez priloga
 • Klase složenih dokumenta – fascikli
 • Pridruživanje skupa atributa definisanim klasama dokumenata
 • Klasifikovanje svih vrsta dokumenata
 • Definisanje svih korisnika i grupa u sistemu
 • Definisanje prava za korisnike i grupe na obavljanje operacija nad pojedinim klasama dokumenata
 • Definisanje oglasnih tabli
 • Definisanja automatskih procedura toka (workflow)
 • Definisanje svih sistemskih resursa (diskovi, skeneri, štampači, itd)
 • Integraciju definisanih tipova dokumenata sa drugim objektima iz informacionog sistema preduzeća definisanjem 1-m i m-m relacija između dokumenata i drugih objekata (posebni tipovi atributa)
 • Definisanje prava na administriranje grupa korisnika, i drugih parametara.

Metadesigner se koristi lako i omogućuje analitičarima poslovnih procesa, stručnjacima zaduženim za razvoj sistema kvaliteta i drugim menadžerima da implementaciju dokumentacionog sistema vrše opisujući dokumente i poslovne procese, a da pri tome ne moraju da imaju nikakva programerska ili znanja vezana za baze podataka.