Građevinarstvo

Građevinarstvo kao grana nosi određene posebnosti koje informacioni sistem mora da podrži i zadovolji. Najznačajnije među njima su:

  • Dugački ciklusi realizacije ugovora (izgradnje objekata)
  • Veći broj jednovremeno aktivnih gradilišta koja su međusobno udaljena
  • Protok istih materijala kroz magacine svih gradilišta
  • Stalno premeštanja građevinskih mašina sa jednog na drugo gradilište
  • Stalno premeštanje radnika sa gradilišta na gradilište
  • Fazna naplata od naručilaca kroz konsekventne situacije

Da bi podržao navedene specifičnosti UniDocs Business Box je opremljen fleksibilnim modulom za stalno praćenje stanja zaliha pojedinačnih gradilišta, što obezbeđuje optimizaciju centralizovane nabavke, efikasno premeštanje zaliha sa gradilišta na gradilište i njihovu potrošnju na odgovarajućem mestu.

Sadrži poseban modul za praćenje građevinskih mašina, uz precizno beleženje broja radnih sati na svakom od gradilišta, potrošnje goriva i pratećih materijala, kao i radnika koji su mašinama upravljali. Na taj način se u svakom trenutku može pratiti efikasnost iskorišćenja svake od mašina, lako utvrditi značajnije odstupanje od očekivanih utrošaka, kao i svi ostali parametri neophodni za optimizaciju upotrebe građevinskih mašina.

Sistem je opremljen i modulom za evidentiranje radnog vremena, stalno i privremeno angažovanih radnika, sa preciznim vođenjem mesta rada (gradilišta) na kome je radnik radio. Modul obezbeđuje potpune i precizne podatke za obračun zarada svakog od radnika, analize angažovanosti radne snage po svakom od gradilišta u toku realizacije projekta i druge analize potrebne za efikasno planiranje i raspoređivanje radnika i njihovo pravovremeno premeštanje sa gradilišta na gradilište.

Upravljanje sukcesivnom naplatom kroz formiranje i praćenje situacije je podržano u okviru UniDocs Business Box sistema, kroz sve njegove module, obezbeđujući da specifičnosti sukcesivnog fakturisanja izvedenih radova po svakom od ugovora bude prirodno inegrisano u sve procese iz domena upravljanja poslovanjem. Pored odgovarajućeg načina iskazivanja izvedenih radova u periodu koji dokument pokriva, program obezbeđuje da se situacijama sukcesivno pravdaju i dobijeni avansi.

Prateći navedene grupe troškova i prihoda vezanih za svaki od ugovora i gradilišta, UniDocs Business Box obezbeđuje stalno i precizno praćenje profitabilnosti svakog od njih i obezbeđuje podatke za pravovremeno reagovanje radi otklanjanja eventualno uočenih nedostataka u planiranju kompletne poslovne opreacije građevinskog preduzeća.