UniDocs je opremljen modulom koji obezbeđuje kvalitetno i potpuno upravljanje arhivom dokumenata. Modul je u potpunosti usklađen sa važećom zakonskom regulativom vezanom za period čuvanja i način izlučivanja zastarele dokumentacije iz arhive. Pored toga omogućena je i brza i efikasna pretraga kompletne arhive kao i detaljan prikaz dokumenata čiji je period čuvanja, prema određenoj zakonskoj regulativi, istekao i koji su spremni za brisanje.

UniDocs ARCHIVE obezbeđuje arhivaru veoma jednostavnu proveru dokumenata, kao i potpunu kontrolu nad procesom izlučivanja sa ili bez pravljenja off-line kopije na nekom memorijskom medijumu.

Arhivaru je omogućeno i pridruživanje dopunskih atributa arhiviranim dokumentima, koji imaju značaj samo sa aspekta upravljanja arhivom i nemaju nikakav uticaj na set poslovno važnih atributa pridruženih dokumentu.

Ključne funkcije su:

  • Unos arhiviranih dokumenata po predefinisanim zakonskim regulativama.
  • Pregled zaglavlja i atributa dokumenata koji su uneti kroz aplikaciju Arhiva.
  • Pregled i unos atributa (obaveznih i dopunskih definisanih za datu klasu dokumenata).
  • Pretraživanje arhive. Pretraga se vrši po klasi, naslovu, ključnim rečima, periodu nastanka i oblasti…
  • Izlučivanje liste dokumenata čiji je rok čuvanja istekao i mogućnost obeležavanja i štampanja dokumenata spremnih za brisanje.