UniDocs Capture je modul koji omogućuje automatsko prepoznavanje teksta sa skeniranih dokumenata i pridruživanje prepoznatog teksta odgovarajućem dokumentu, smeštanjem u poseban tip atributa

Modul obezbeđuje osnovne operacije za uređivanje skeniranog dokumenta sa ciljem da se poboljša njegov kvalitet nakon skeniranja i obezbedi najbolje moguće prepoznavanje. Korisnik može slobodno da formira zone prepoznavanja, a prepoznati tekst iz svake od zona da smesti u odvojeno polje uz dokument.

UniDocs Capture omogućuje prepoznavanje latiničnog, ćiriličnog ali i kombinovanog teksta sa istog dokumenta, s tim što se u bazu podataka upisuje isključivo latinica, kako bi se obezbedilo kvalitetno pretraživanje po prepoznatom tekstu, kombinovano sa ostalim kriterijumima, zadatim u pretraživaču UniDocs Client-a.

UniDocs Capture je opcioni modul koji se može koristiti i pokretati samo iz modula UniDocs Client.