Studija slučaja

Prva institucija koja je počela sa izdavanjem elektronski potpisanih dokumenata

Datum: 21.07.2020

Sistem u Republičkom seizmološkom zavodu (http://www.seismo.gov.rs/) je prvi u eUpravi Srbije koji je obezbedio kompletan postupak izdavanja dokumenta Seizmoloških uslova elektronskim putem, uz primenu sistema za upravljanja dokumenata (naš UniDocs) i uz korišćenje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

Pre uvođenja našeg sistema RSZ je poštom dobijao zahtev za izdavanje seizmičkih uslova gde se zavodio, obrađivao i na osnovu čega se formirao dokument seizmičkih uslova. Dokument se dalje štampao, potpisivao, pečatirao, zavodio i slao poštom podnosiocu zahteva.

Ova procedura trajala je više dana, često i preko deset. Sama evidencija je vođena u analognom (papirnom) obliku što je i dovodilo do toga da snalaženje po arhivi bude nezgodno, teško i da dodatno usporava proces.

Zbog navedenih nedostataka sistema naš tim je izveo projekat informacionog sistema za elektronsko izdavanje Seizmičkih uslova sa tri osnovna cilja:

  1. Olakšavanje i ubrzavanje izdavanja Seizmičkih uslova svim institucijama i drugim korisnicima koji se Zavodu obrate odgovarajućim zahtevom.
  2. Vođenje precizne i ažurne evidencije svih primljenih zahteva i izdatih uslova, uz mogućnost brzog i lakog pronalaženja i provere sadržaja bilo kog dokumenta.
  3. Obezbeđivanje karata seizmološkog hazarda svim korisnicima kako bi uvek radili sa ažurnim kartama.

 

Arhitektura platformskog softvera

Korisnici sistema su, pored samog Seizmološkog zavoda, državni organi, organi lokalne uprave (gradova i opština), preduzeća i organizacije, ali mogu biti i građani koji žele da ostvare prvi nezvaničan uvid u seizmičke osobine pojedinih lokacija.

Zakonska regulativa je uticala na obavezni okvir projekta, pa su na sam sistem uticali zakoni i podzakonski akti koji direktno regulišu obaveznost pribavljanja dokumenta Seizmičkih uslova, kao akti koji uređuju oblast rada i overe elektronskih dokumenata.

  1. Zakon o planiranju i izgradnji
  2. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područijima
  3. Zakon o elektronskom dokumentu
  4. Zakon o elektronskom potpisu

Svi procesi, način realizacije informacionog sistema, kao i odabrana platformska tehnologija su projektovani tako da u potpunosti zadovolje sve odredbe navedenih zakonskih akata.