Uslužne delatnosti

Preduzeća, agencije i kancelarije koje se bave uslužnim delatnostima kao što su projektovanje, razne vrste konsultatntskih poslova, advokatske kancelarije, i slične organizacije, po pravilu nemaju potrebu za glomaznim opštim službama koje podržavaju osnovnu delatnost, već sami konsultanti, projektanti, advokati vrše i ugovaranje usluga, poslove fakturisanja, praćenja naplate i slično.

UniDocs im omogućuje da svu poslovnu dokumentaciju formiraju brzo, lako i na standardizovan način, kao i da pri samoj izradi svakog od dokumenata podatke o svim poslovnim promenama automatski smeštaju u jedinstvenu bazu poslovnih podataka. Na taj način, paralelno sa obavljanjem osnovnih poslova, bez posebnih napora obezbeđuje sve zakonski propisane dokumente i procedure, kao i sve parametre za praćenje i upravljanje ukupnim poslovanjem organizacije, kao i svakim od pojedinačnih projekata, predmeta ili ugovora.

Činjenica da je sastavni deo sistema i programska platforma za upravljanje predmetima / projektima, dokumentima i poslovnim procesima – UniDocs, koja obezbeđuje efikasne mehanizme za formiranje, razvoj, jedinstveno organizovanje i praćenje, konkurentno korišćenje, razmenu sa naručiocem i arhiviranje svih dokumenata u vezi usluga koje se pružaju, bez obzira da li se radi o različitim vrstama projekata, studija, pravnih predmeta ili bilo kojih rezultata rada eksperata odgovarajuće oblasti.