Prednosti

Uvođenjem UniDocs Document Management System-a u vašu organizaciju obezbedili bi:

 • Uštedu u vremenu za pronalaženje, razmenu i pristup dokumentaciji,
 • Jedinstvenu sredinu za rad sa dokumentima,
 • Podršku standardima,
 • Optimizovano moderno preduzeće,
 • Veću brzinu i pouzdanost distribucije dokumentacije,
 • Eliminisanje mogućnosti kašnjenja i gubitka dokumentacije,
 • Veću preglednost poslovanja kroz praćenje poslovnih zadataka i predmeta,
 • Implementaciju poslovnih pravila i radnih procedura (work-flow)
 • Centralizaciju arhivske građe,
 • Oslobađanje prostora koji je do tada korišćen za smeštaj arhive,
 • Dostupnost i strogo kontrolisan pristup dokumentima u skladu sa definisanim pravima za rad svih
 • autentifikovanih i autorizovanih korisnika,
 • Visok nivo bezbednosti dokumenata, jer bez obzira na lakoću korišćenja UniDocs zadovoljava najstrožije zahteve bezbednosti informacionih sistema, čuvajući dokumenta i podatke od slučajnih grešaka ili neovlašćenih upada u sistem,
 • Smanjene troškove rada sa dokumentacijom i troškove potrošnog materijala
 • Optimizovane poslovne procese i povećanu produktivnost zaposlenih,
 • Tekuća verzija dokumenta se uvek nalazila na pravom mestu u pravo vreme.

Formiranje, obrada i distribucija dokumenata postaju efikasne i sigurne, a sistem vodi kompletan istorijat događaja i obezbeđuje potpun i logičan sled rada sa dokumentima. Naravno, UniDocs sam vodi računa o svim međuverzijama dokumenta u toku procesa njegove obrade. Arhiviranje je jednostavno, a arhivirani dokumenti su trenutno dostupni. Njihovo pronalaženje znatno je olakšano efikasnim sistemom višekriterijumskog pretraživanja arhive. Automatsko upravljanje revizijama dokumenta zadovoljava kriterijume definisane različitim tehničkim standardima, a mogućnost publikovanja dokumenta na oglasne table, UniDocs čini potpuno kompatibilnim sa zahtevima sistema kvaliteta prema standardima serije ISO 9000.

Pored toga dobijate mogućnost :

 • Lako uvođenja sistema kvaliteta u Vaše preduzeće
 • Integracije sa postojećim informacionim sistemima i bazama podataka
 • Kompletno upravljanje projektima i projektnom dokumentacijom
 • Upravljanje dokumentacijom i informacionim sadržajima
 • A sve to sačuvano u jedinstvenoj arhivi